Toate ofertele Oportunitati Case/Vile Apartamente Birouri Terenuri Oferte Speciale
Oferte Speciale
Cautare dupa ID

Autorizatia de construire 2023 - Cand nu mai ai nevoie de autorizatie de construire

LEGEA nr. 193 din 2019 care modifica si completeaza Legea nr. 50/1991

I. Se pot executa fără autorizaÅ£ie de construire/desfiinÅ£are următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă ÅŸi/sau aspectul arhitectural al construcÅ£iilor, cu excepÅ£ia cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcÅ£ii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b):

a) reparaÅ£ii la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora ÅŸi materialele din care sunt executate;
b) reparaÅ£ii la acoperiÅŸuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
c) reparaÅ£ii ÅŸi înlocuiri de tâmplărie interioară;
d) reparaÅ£ii ÅŸi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor ÅŸi tâmplăriei, inclusiv în situaÅ£ia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;
e) reparaÅ£ii ÅŸi înlocuiri de sobe de încălzit ÅŸi ale coÅŸurilor de fum aferente;
f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi pardoseli interioare;
g) reparaţii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;
h) reparaÅ£ii sau înlocuiri la instalaÅ£iile interioare, precum ÅŸi reparaÅ£ii la branÅŸamentele ÅŸi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcÅ£iilor, în limitele proprietăţii;
i) montarea sistemelor locale de încălzire ÅŸi de preparare a apei calde menajere, precum ÅŸi montarea aparatelor individuale de climatizare ÅŸi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;
j) lucrări de reparaÅ£ii, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calităţii ÅŸi formei arhitecturale a elementelor de faÅ£adă, astfel:
trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;

2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei ÅŸi/sau a acoperiÅŸului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/ÅŸarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
k) lucrări de întreÅ£inere periodică ÅŸi reparaÅ£ii curente la infrastructura de transport ÅŸi la instalaÅ£iile aferente;
l) lucrări de branÅŸamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
m) lucrări de branÅŸamente ÅŸi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaÅ£ia administratorului drumului;
n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale uşoare;
o) schimbarea de destinaÅ£ie, numai în situaÅ£ia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desfiinÅ£are pentru care legea prevede emiterea autorizaÅ£iei de construire/desfiinÅ£are, cu încadrarea în prevederile documentaÅ£iilor de urbanism aprobate;
p) introducerea de reÅ£ele ÅŸi echipamente de comunicaÅ£ii electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinaÅ£ie, precum ÅŸi introducerea de reÅ£ele ÅŸi echipamente de comunicaÅ£ii electronice în infrastructurile fizice interioare existente;
q) lucrări de intervenÅ£ii în scopul implementării măsurilor necesare conform legislaÅ£iei prevenirii ÅŸi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaÅ£iilor specifice prevenirii ÅŸi stingerii incendiilor, în vederea obÅ£inerii autorizaÅ£iei de securitate la incendiu;
r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecÅ£ie ÅŸi împăduriri pe terenuri degradate;
s) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului;
ÅŸ) lucrări pentru amplasarea de structuri uÅŸoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

II. Se pot executa fără autorizaÅ£ie de construire/desfiinÅ£are următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă ÅŸi/sau aspectul arhitectural al construcÅ£iilor amplasate în zone de protecÅ£ie a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcÅ£ii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaÅ£ii de urbanism aprobate:

a) lucrări de reparaÅ£ii ÅŸi/sau întreÅ£inere la construcÅ£ii existente, care nu afectează volumul, forma clădirii ÅŸi decoraÅ£ia faÅ£adelor ÅŸi care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:
(i) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare ÅŸi restaurare a componentelor artistice ale construcÅ£iilor, cu avizul autorităţii administraÅ£iei publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;
(ii) lucrări de reparaţii minore la finisaje exterioare cu condiţia să se păstreze materialul, culoarea şi textura finisajului;
(iii) lucrări de uniformizare a culorii ÅŸi texturii finisajelor exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenÅ£ii de reparaÅ£ii;
(iv) reparaÅ£ii/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiÅ£ia să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor ÅŸi tâmplăriei;
b) lucrări de reparaÅ£ii interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum ÅŸi înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;
c) lucrări de reparaÅ£ii ÅŸi înlocuiri la pardoseli;
d) reparaÅ£ii sau înlocuiri la instalaÅ£iile interioare;
e) reparaÅ£ii ÅŸi înlocuiri de sobe de încălzit ÅŸi ale coÅŸurilor de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile ÅŸi materialele acestora;
f) reparaÅ£ii la împrejmuiri, acoperiÅŸuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora ÅŸi materialele din care sunt executate;
g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale uşoare şi care nu modifică concepţia spaţială interioară;
h) schimbarea de destinaÅ£ie, numai în situaÅ£ia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desfiinÅ£are pentru care legea prevede emiterea autorizaÅ£iei de construire/desfiinÅ£are, cu încadrarea în prevederile documentaÅ£iilor de urbanism aprobate;
i) lucrări de intervenÅ£ii în scopul implementării măsurilor necesare conform legislaÅ£iei prevenirii ÅŸi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaÅ£iilor specifice prevenirii ÅŸi stingerii incendiilor, în vederea obÅ£inerii autorizaÅ£iei de securitate la incendiu.

III. La construcÅ£iile cu caracter special având destinaÅ£ia de unităţi sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecÅ£ie a monumentelor ÅŸi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaÅ£ie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă ÅŸi/sau aspectul arhitectural al construcÅ£iilor de finisaje interioare ÅŸi exterioare, reparaÅ£ii ÅŸi înlocuiri de tâmplărie interioară ÅŸi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor ÅŸi tâmplăriei, reparaÅ£ii la acoperiÅŸuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora ÅŸi materialele din care sunt executate, reparaÅ£ii ÅŸi înlocuiri la pardoseli ÅŸi la instalaÅ£iile interioare.
IV. În cazul construcÅ£iilor monument istoric ÅŸi al construcÅ£iilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentaÅ£ii de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorităţii administraÅ£iei publice locale ÅŸi a serviciului deconcentrat al autorităţii centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural ÅŸi în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conÅ£ine condiÅ£iile ÅŸi termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

VII. Se pot executa fără autorizaţie de construire:

a) lucrări pentru amplasarea de tonete ÅŸi pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării ÅŸi comercializării presei, cărÅ£ilor ÅŸi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaÅ£ii ÅŸi platforme, în suprafaţă de maximum 12 mp, în baza avizului de amplasare ÅŸi care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri ÅŸi/sau branÅŸamente la utilităţi urbane, cu excepÅ£ia energiei electrice;
b) lucrări de reparaÅ£ii/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reÅ£elelor de comunicaÅ£ii electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare ÅŸi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susÅ£inere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaÅ£iilor electronice ÅŸi/sau de operatorii de reÅ£ea;
c) lucrările geofizice de cercetare ÅŸi prospecÅ£iune a potenÅ£ialului petroligen, cu respectarea legislaÅ£iei privind protecÅ£ia mediului: prospecÅ£iuni seismice, vibrare controlată, prospecÅ£iuni gravimetrice, prospecÅ£iuni magnetometrice, prospecÅ£iuni geoelectrice, prospecÅ£iuni radiometrice, teledetecÅ£ie, în condiÅ£iile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcÅ£ii.